Simvastatin – ett alternativ

Ett alternativ till läkemedel med atorvastatin, om du har höga halter av skadliga blodfetter, är ett läkemedel som heter simvastatin.

Simvastatin är den aktiva substansen i en rad läkemedel som du kan få för att sänka den totala kolesterolhalten i ditt blod. Medlet ser till att produktionen av kolesterol i din lever minskar, och kan på så sätt hålla balansen av de onda och goda blodfetterna på en bra nivå.

Detta minskar risken för dig att drabbas av sjukdomar som är relaterade till höga nivåer av blodfetter, såsom kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke till exempel.

Simvastatin sänker nivåerna av triglycerider och LDL-kolesterol.

Simvastatin sänker nivåerna av triglycerider och LDL-kolesterol.

 

Så använder du simvastatin

När det konstaterats att dina blodfetter har för hög nivå ska du i första hand lägga om din kost, till en mer kolesterolfattig diet, och du ska även motionera mera, och om du är överviktig ska du försöka få ned din vikt, eftersom övervikt är en bidragande orsak i sammanhanget.

Om dessa åtgärder inte är tillräckliga för att få bukt med dina blodfettsnivåer måste du kanske ta en medicin också, och det är då simvastatin kommer in i bilden. Du får ett recept av din läkare med någon av de mediciner som innehåller simvastatin, och du kan då få någon medicin som heter Inegy, Simidon, Vabardin, Zocord eller Simvastatin följt av tillverkarens namn, som t ex Sandoz eller Bluefish (ref. http://www.simvastatin.se/).

Eftersom vi har ett system där din medicin kan bytas ut på apoteket, kan du få olika preparat varje gång du hämtar din medicin, men det verksamma ämnet i alla fall simvastatin.

Innan du börjar använda simvastatin

Innan du tar dina första tabletter är det några saker du bör tänka på.

Detta gäller alltid när du får en ny medicin, och följdaktligen även när du ska äta detta läkemedel. Alla läkemedel kan påverka din kropp och vissa ämnen ska du akta dig för om du har speciella sjukdomar eller andra tillstånd som kan kompliceras av din medicinering.

Ibland kanske du måste ta din medicin i mindre doser, under sträng kontroll eller så ska du helt enkelt inte alls ta denna medicin.

Då får du inte ta simvastatin

Det finns några speciella situationer där det kan vara farligt för dig att äta simvastatin.

Du måste vara uppmärksam på dessa, och om du känner igen dig i något av nedanstående fall ska du genast berätta det för din läkare och inte ta någon medicin.

Det är viktigt att din läkare känner till detta, så att denne vet vilken medicin som är lämpligast för dig.

Ta inte simvastatin:

 • om du är allergisk mot simvastatin
 • om du är allergisk mot något annat ämne som ingår i tabletten
 • om du har problem med din lever, eller har förhöjda leverenzymer i ditt blod, som man inte har någon förklaring till
 • om du behandlas med vissa medel mot svampinfektion eller HIV
 • om du går på antibiotikabehandling och använder något av erytromycin, klaritromycin eller telitromycin
 • om du är gravid eller om du ammar

Då ska du vara extra uppmärksam

Även om din läkare bedömer att du kan ta simvastatin finns det tillfällen då du ska vara försiktig och lite extra uppmärksam.

Om du känner av muskelsmärta som du inte hittar någon förklaring till, muskelsvaghet, kramp eller ömhet, ska du genast sluta ta din medicin och snarast möjligt kontakta din läkare.

Om du har diabetes, eller löper risk att få det (risken är stor om du är överviktig, har högt blodtryck och höga blodsocker- och blodfettsnivåer), kommer din läkare att noga kontrollera dig under behandlingen.

Det är också viktigt att du kommer ihåg att upplysa din doktor om:

 • du, eller någon i din släkt har haft någon ärftlig muskelsjukdom
 • du har nedsatt njurfunktion
 • du har nedsatt leverfunktion
 • du dricker stora mängder alkohol
 • du tidigare använt blodfettssänkande medicin och fått muskelproblem av den
 • du har en allvarlig nedsatt lungfunktion
 • du har en nedsatt sköldkörtelfunktion, och denna inte behandlas
Var extra försiktig med simvastatin om du har nedsatt njurfunktion.

Var extra försiktig med simvastatin om du har nedsatt njurfunktion.

 

Detta är saker som det är mycket viktigt att doktorn känner till när han ska ordinera din blodfettssänkande medicin.

Så doseras simvastatin

Det är alltid viktigt att du följer din läkares dosering då du får en receptbelagd medicin.

Din läkare anpassar dosen efter just dig, och han eller hon har den kunskap som behövs för att veta hur mycket av preparatet som behövs för att du ska få den bästa effekten.

Beroende på hur höga halter av kolesterol du har i ditt blod, kan du bli ordinerad allt från 10 mg till 80 mg om dagen om du är vuxen. Om du är barn rekommenderas inte att du får högre dos än 40 mg. De högsta doserna får du bara om du har mycket höga blodfettsvärden.

Tabletterna finns i 10 mg, 20 mg, 40 mg och 80 mg, så din dos blir alltid en tablett om dagen.

Denna ska du ta på kvällen, och den ska sväljas hel.

Biverkningar då du tar simvastatin

Som alla läkemedel kan också simvastatin ge en del biverkningar, men alla behöver inte få dem.

Om du löper större risk än andra att få vissa av dem beror lite på om du tar andra mediciner samtidigt. Det finns en del andra läkemedel som interagerar på ett negativt sätt med simvastatin, och som kan öka risken att drabbas av vissa biverkningar.

De vanligaste biverkningarna drabbar mindre än en procent.

De biverkningar som ses som de vanligaste, är alltså de du löper störst risk att råka ut för.

Risken behöver du inte se som skrämmande, eftersom det trots allt är färre än en av hundra användare som känner av dem.

De vanligaste är:

 • Sömnstörningar och svårigheter att somna
 • Mardrömmar (LmV)
 • Nedsatt sexuell förmåga
 • Minnesförlust
 • Depression

Detta är de som förekommer mest frekvent.

Det finns också en rad biverkningar som är mer sällsynta, och dessa liknar de biverkningar som uppkommer vid användning av andra statiner, som till exempel atorvastatin (Lipitor).

Du kan drabbas av diabetes

En oönskad effekt som har rapporterats vid användning av vissa statiner, dit simvastatin hör, är att du kan drabbas av diabetes.

Risken att du får diabetes under din behandling med simvastatin är störst om du har höga blodsocker- och blodfettsnivåer, har ett högt blodtryck och också väger för mycket.